ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

КАК ДА ПОТЪРСИМ ЗАКРИЛА, КОГАТО ПОСТРАДАМЕ ОТ АКТ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

•  ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗЗДН), изм. ДВ. бр.99 от 17.12. 2010г., в сила от 01.01.2011г. Основен нормативен акт, в който се дава определение на понятието домашно насилие, на това кой може да бъде извършител на домашно насилие, на правата на пострадалото лице и на мерките за защита от домашно насилие. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, в сила от 15.06.2010 г., Приет с ПМС № 113 от 08.06.2010 г., Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г.; изм. и доп. ДВ бр. 47 от 22 юни 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ № Із-2673 за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие, издадена от МВР и МТСП, Обн. ДВ. бр.94 от 30 ноември 2010г.

 

Що е домашно насилие (Чл. 2 от ЗЗДН)

 всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие;
 опитът за такова насилие;
 принудително ограничаване на личната свобода и на личния живот, извършено   спрямо лица, които се намират или са били:

• в семейна или родствена връзка;
• във фактическо съпружеско съжителство;
• или които обитават едно жилище. 

 

Кой може да бъде извършител на домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашно насилие (Чл.3 от ЗЗДН)

Защита по ЗЗДН може да потърси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:

1.  Съпруг или бивш съпруг;
2.  Лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство;
3.  Лице, от което има дете;   
4.  Възходящ;
5.  Низходящ;
6.  Брат или сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
7.  Роднина по сватовство до втора степен;
8.  Настойник, попечител или приемен родител;
9.  Лице, с което родителят му се намира или е бил във фактическо  съпружеско съжителство.

Права на пострадалото лице (Чл. 4 от ЗЗДН)

В случай на домашно насилие пострадалото лице има право:

 да се обърне за защита към съда; 
 да се обърне към органите на полицията с молба при пряка или непосредствена опасност за здравето;
 да се обърне към всеки лекар, който е длъжен да издаде документ( чл.4, ал.3 от   Закона за защита от домашно насилие). 

Мерки за защита от домашно насилие (Чл.5 от ЗЗДН)

1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище;
3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице;
4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия  родител или при родителя, който не е извършвал насилие;
5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми. 

Мерките по т. 2, 3 и 4 се определят от съда и сроковете по тях могат да бъдат в рамките от три  до 18 месеца.Във всички случаи съдът налага на насилника и глоба от 200 до 1000 лв.

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"