ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

Проект "Координирана защита на жертви на домашно насилие в област Търговище"

 

 

 

 

 

 

           

   Проект „Координирана защита на жертви на домашно насилие в област Търговище ”

Рег. № 93 - 00 - 624/10.12.2015г.

                Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на РБългария 

 

Цел: Дългосрочната цел на проекта е:  Осигуряване на по-ефективна и устойчива защита на жертвите на домашно насилие в област Търговище.

Краткосрочните цели на проекта са: Разширяване на предоставяните услуги за жертви на домашно насилие от област Търговище; Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, чрез разширяване и усъвършенстване на Програмата за работа с извършителите на домашно насилие; По-висока ефективност при защита от домашно насилие, чрез въвеждане на координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

 

Целеви групи:

Преки бенефициенти – 100 жертви на домашно насилие от област Търговище; 4 извършители на домашно насилие от област Търговище; 20 професионалисти от област Търговище, които извършват защита по ЗЗДН; екипът на „Асоциация НАЯ”.

Непреки ползватели - семействата на пострадалите от домашно насилие; близки, роднини, съседи на пострадалите от домашно насилие, местните общности.

 

Дейности:

- Предоставяне на услуги на пострадали от домашно насилие - психологическа, социална и правна подкрепа, процесуално представителство при водене на дела за ЗЗДН в ЦСРИ и чрез мобилни екипи в малките населени места; - Предоставяне на социални и психологически консултации за извършители на домашно насилие; - Работни срещи за разкриване на Програма за работа с извършители на домашно насилие в община Попово; - Работни срещи за съгласуване на общи стандарти за проследявяне на изпълнението на чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН; - Обмяна на опит и добри практики в работата с извършители на домашно насилие на европейско ниво; - Обучение на професионалисти, работещи по случаи на  домашно насилие от област Търговище за прилагане на „Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие“; - Провеждане на междуинституционални мултидисциплинарни екипни срещи за обсъждане на случаи на домашно насилие; - Дейности по информация и публичност.

 

Очаквани резултати: Осигурена постоянна и безплатна социална услуга на жертвите на домашно насилие от област Търговище при високи стандарти на професионалната помощ; Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита на жертви на домашно насилие от област Търговище; Повече жертви на домашно насилие, вкл. и от малките населени места от област Търговище получили помощ и подкрепа; По-добра защита на жертви на домашно насилие, чрез програма за работа с извършители на домашно насилие; Създадени условия за стартиране на програма за работа с извършители на домашно насилие в община Попово; Съгласувани действия при проследяване на изпълнението на чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН; Повишени знания и умения на професионалистите, които работят по случаи на домашно насилие в област Търговище  за прилагане на координиран междуинституционален подход за защита на пострадалите.

 

Обосновка: Проектът предлага комплекс от мерки, които обхващат ключови компоненти в осигуряването на защита на пострадалите от домашно насилие. Проектното предложение включва дейности за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно насилие чрез социално, психологическо и правно консултиране. В същото време проектът ще работи за подобряване на защитата на пострадалите от домашно насилие и предотвратяване на повторни посегателства върху тях, чрез развитие и усъвършенстване на програмата за работа с извършители на домашно насилие. Третият компонент, който е обхванат е междуинституционално сътрудничество и комплексна работа по случаи на домашно насилие, чрез повишаване на компетентността на професионалистите от различните системи, които оказват защита и подкрепа на пострадали от домашно насилие – правоохранителна, правораздавателна, социална, здравна, образователна идр..

 

Проектното предложение ще реализира широка система на интервенция срещу домашното насилие и ще гарантира цялостна подкрепа на пострадалите на територията на област Търговище.

В предложената инициатива са обхванати най-важните страни около защитата на пострадалите от домашно насилие и паралелната работа с всяка от тези страни, ще способства за предоставяне на качествени и достъпни услуги за жертвите на домашно насилие, по-високи стандарти и ефективност на действията по тяхната защита.

Необходимостта от социалната услуга за пострадали от домашно насилие в област Търговище е безспорна, защото броят на жертвите на домашно насилие се увеличава. Чрез програмата за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие по настоящия проект, минимум 100 жертви от цялата област Търговище ще имат на разположение постоянна възможност за психологическо и социално консултиране, социално посредничество и съдебна защита. Това ще отговори на потребността на пострадалите да бъдат подкрепени.

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Търговище (2011–2015) отчита, че има силно ограничен достъп до социални услуги на хората от малките населени места. Това поставя в риск от изолация, социално неравенство и дискриминация жертвите на домашно насилие. Те имат нужда от улеснен достъп до професионална помощ. Проектът ще задоволи тази потребност на целевата група чрез мобилните екипи, които ще работят в малките населени места в региона.

За да се гарантира в по-голяма степен безопасността на жертвите на домашно насилие и да се предотвратят нови посегателства върху тях, има нужда да продължи да се развива и усъвършенства програмата за работа с извършители на домашно насилие. Проектът ще способства дейностите по изпълнение на наложените мерки за защита по ЗЗДН да се координират между полиция, прокуратура, доставчици на социални услуги и др. 

За да е ефективна защитата на пострадалите, по случаи на домашно насилие трябва да се работи комплексно, което изисква ангажирането на много институции. Проектът ще помогне професионалистите от различните системи да повишат знанията и уменията си и да започнат да прилагат координиран подход.

 

 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"