ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "ДОСТОЙНСТВО - ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ"

 

 

www.ngogrants.bg

 

 

Проект „Достойнство – живот без насилие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Основна цел на проекта: Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи

 

Специфична цел: Предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми

Проектът ще работи за промяна на съществуващата регионална диспропорция в предоставянето на социални услуги в Област Търговище и ще улесни достъпа на жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско до специализирана помощ. Това ще създаде предпоставки повече жертви на домашно насилие от малките населени места да получат помощ и подкрепа, съобразна с техните специфични нужди.

Проектът ще създаде предпоставка за намаляване на социалното неравенство и неравнопоставеност на жертвите на домашно насилие от етнически произхад, от малките населени места. Дейностите по проекта са насочени към предоставяне на  услуги, които гарантират подобряване на благосъстоянието да станат по-адекватни спрямо клиентите си от малките населени места.

Проектът ще спомогне за укрепване капацитета на организацията в предоставянето на мобилна услуга и разширяването на териториалния обхват на своите програми за подкрепа на жертвите на домашно насилие.

 

Продължителност на проекта: 28 януари 2014 – 28 февруари 2016 г.

Размер на финансиране:  59 600,00 евро

Обхват на проекта: Североизточен район, област Търговище, общинитеТърговище, Омуртаг, Антоново и Попово

Основни целеви групи: 450 жертви на домашно насилие;  480 представители на етнически малцинства;

Допълнителни целеви групи:

– представители на местната общност от малките населени места, с преобладаващо етническо население, предимно ромско: възрастни хора; деца; младежи; хора в риск от бедност;

 – специалисти от институции, които оказват подкрепа и закрила на жертви на домашно насилие.

 

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Предоставяне на услуги

1.1. Емоционална подкрепа и консултиране в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие”.

1.2. Правно консултиране и процесуално представителство

1.3. Социално посредничество.

1.4. Предоставяне на мобилна услуга за жертви на домашно насилие в община Търговище.

Дейност 2: Образование и обучение

2.1. Провеждане на семинари с жени от малки населени места с етнически произход, предимно ромски.

2.2. Провеждане на превенция в училища в населени места, където има преобладаващо ромско население.

2.3. Провеждане на обучения за специа листи от институциите от петте общини на област Търговище

Дейност 3: Предоставяне на информация и повишаване на осведомеността

3.1. Събиране на информация

3.2. Разпространяване на информация

3.3. Разработване и прилагане на Програма за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически произход.

3.4. Предоставяне на информация

3.5. Създаване и поддържане на уебстраница

 

Очаквани резултати:

1. Осигурена постоянна и безплатна социална услуга на жертвите на домашно насилие от област Търговище.

2. Повече жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, получили помощ и подкрепа в Центъра, съобразени с техните специфични нужди

3. Осигурена безплатна правна помощ и възможност за законова защита при случаи на жертви на домашно насилие

4. Предоставена координирана междуинституционална подкрепа на жертвите на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско;

5. Повече жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско, получили помощ и подкрепа на място, съобразени с техните специфични нужди

6. Повишена информираност на жени от малките населени места от етнически произход, предимно ромски от област Търговище по темите „насилие и агресия в семейството” и „защита правата на жените от домашно насилие”;

7. Повишена информираност на ученици от малките населени места от етнически произход, предимно ромски по темата „Домашно насилие”.

8. Повишена информираност на представители на институциите по темата „домашно насилие” сред ромските жени и деца в малките населени места.

9. Повишена чувствителност на представители на институциите за работа с жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско

10. Повишаване на осведомеността за специфичните потребности на целевата група, във връзка с търсене на услуги (образователни, медицински, социални и др.);

11. Повишаване на осведомеността за специфичните потребности на жени, жертви на домашно насилие от малки населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромско.

12. Повишаване на осведомеността за  информираността и чувствителността на институциите към проблема „домашно насилие над ромски жени и деца”; за специфичните потребности и нужди на институциите, работещи с жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромски;

13. Повишаване информираността на представителите на институциите,  работещи с жени и деца, жертви на домашно насилие от малки населени места от етнически произход, основно ромски, относно специфичните проблеми и потребности на целевата група

14. Създаден специфичен подход за работа на „Асоциация НАЯ” с жени и деца, жертви на домашно насилие от малките населени места с преобладаващо етническо население, предимно ромски;

15. Популяризиране на целите, дейностите и резултатите от реализацията на проекта.

 

 КЪМ САЙТА НА ПРОЕКТА 

 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"