ZT Charity - шаблон joomla Форекс

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

+ 359 60 162 889

ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО С БИЗНЕСА И ДАРИТЕЛИ"

 

www.ngogrants.bg

 

 

 

Проект „Развитие чрез партньорство с бизнеса и дарители” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Основна цел на проекта: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор.

Специфична цел: Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените организации

Проект„Развитие чрез партньорство с бизнеса и дарители“ ще работи за преодоляване на финансовата зависимост на НПО, които работят с жертви на домашно насилие от проекти на конкурсен принцип и липсата на устойчивост в предлаганите от тях социални услуги.

Целта на проекта е подобряване на финансовата и организационна устойчивост на НПО, чрез създаване и прилагане на стратегии за устойчиво развитие, ефективни механизми за привличане на средства, както и обучителни дейности за изграждане на капацитет и обмен на добри практики и знания. 

В резултат на проекта 7 НПО, които предоставят услуги на жертви на домашно насилие ще повишат капацитета си за дългосрочно планиране и ще придобият знания и умения за генериране на доходи от различни източници. Ще има изработен и приложен на практика модел за финансова независимост от донорските конкурси, както и разработени стратегически документи за организационно развитие, които способстват за утвърждаването на гражданските структури и създават възможности за тяхното развитие и разширяване.

 

Ползите от проекта ще са за НПО, които предоставят услуги на жертви на домашно насилие, както и представители на бизнеса от Североизточна България. 

Продължителност на проекта: 11 декември 2014 – 11 март 2016 г.

Размер на финансиране:  19 680.26  евро

Обхват на проекта: Североизточен район, област Търговище, общините Търговище, Омуртаг, Антоново и Попово

Целеви групи: НПО,  Представители на бизнеса и Дарители

 

Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Маркетингово проучване на пазара с акцент върху потенциални корпоративни дарители - Ще бъде извършено маркетингово проучване на международните, национални и местни компании, които развиват дейност в Североизточния регион и биха се превърнали  в корпоративни дарители за каузата на организацията да подкрепя жертви на домашно насилие. 

Дейност 2: Изработване на стратегия за финансова устойчивост на организацията - Ще бъде изработена стратегия, в която ще бъдат включени всички възможни източници на доходи и механизми за генериране на средства. Приоритетно ще се акцентира върху корпоративното дарителство, привличането на частни дарители, разработването на платформи и кампании за набиране на средства, социално предприемачество и др.

Дейност 3: Обучения на НПО за организационно и финансово укрепване  - Ще бъдат проведени 3 обучения с представители на НПО, които работят в подкрепа на жертви на домашно насилие. Първото обучение ще бъде на тема „Стратегическо планиране”, второто  ще е на тема „Комуникация и изграждане на партньорства с бизнеса” , а третото обучение ще бъде във връзка с привличане на корпоративни дарители и мобилизирането на местната общност за финансова подкрепа на НПО.

Дейност 4: Срещи с бизнес организации - Ще бъдат проведени срещи фирми от Североизточна България с цел привличането им за корпоративни дарители. На тези срещи асоциацията ще представи своята мисия, програмите по които работи, успехите си до момента и изградените партньорства. 

Дейност 5: Хепънинг за представители на местния бизнес - Ще бъде организирано събитие с представители на фирми от Област Търговище, на което „Асоциация НАЯ“ да промотира своята работа и да мобилизира техния потенциал за подкрепа на мисията си. Форумът ще бъде така избран и организиран, че да съчетава в себе си няколко елемента  - събитието ще бъде атрактивно и забавно, за да привлече достатъчно на брой бизнесмени, но ще съдържа и образователен елемент, който да ги ангажира с каузата на организацията.

Дейност 6: Създаване на план за привличане на анонимни дарители - Ще бъде създаден план за привличане на средства от анонимни дарители. Той ще бъдат съобразен със спецификите на комуникация с разнообразни по своя род субекти. Ще се анализира профила на потенциалните анонимни дарители, за да се избере най-подходящия начин, за да се стигне до тях.

Дейност 7: Създаване на стратегия за организационно развитие на „Асоциация НАЯ“ - Ще бъде създадена стратегия за организационно развитие на „Асоциация НАЯ“ за периода до 2020 година. Тази стратегия ще включва анализ на настоящата ситуация на организацията, нейните нужди и потенциал, стратегически цели за развитие на услугата и осигуряване на нейната устойчивост и финансова обезпеченост.

 

Очаквани резултати:

1. Създадена база от данни от фирми от Североизточна България, които са потенциални корпоративни дарители за организацията.

2. Повишен капацитет на „Асоциация НАЯ” за осигуряване на финансова стабилност и възможности за организационно развитите.

3. Повишени знания и умения на представители на НПО, които работят с жертви на домашно насилие за организационно и финансово укрепване.

4. Осъществени контакти с две фирми, пред които Асоциацията ще представи своята мисия и цели и различни варианти за партньорство, които може да предложи на бизнес организациите.

5. Повишена информираност на фирми от Област Търговище за дейността на „Асоциация НАЯ“.

6. Разработени поне два различни модели на комуникация с цел набирането на средства за каузата на организацията от анонимни дарители.

 7. Създадена дългосрочна визия за организационното развитие на "Асоциация НАЯ".

 

 

 

Асоциация "НАЯ"

ул.Антим I 37, гр.Търговище, България

тел: + 359 60 162 889

e-mail: naia_s@abv.bg

или попълнете формата на нашата контактна страница

Галерия

Абонирайте се за нашият информационен бюлетин

Не изпускайте публикациите на Асоциация "НАЯ"